Gmina Lipowa DzikieRadio®

Regulamin Imprezy Plenerowej „Wakacyjna zabawa 2024 – Razem w letnim rytmie!”


1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie plenerowej „Wakacyjna zabawa
2024 – Razem w letnim rytmie!”, organizowanej przez Gminę Lipowa i DzikieRadio.
1.2. Impreza odbędzie się 22 czerwca 2024 roku na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości w
Lipowej.
1.3. Czas trwania imprezy: 12:00-24:00 (godziny mogą ulec zmianie).
2. Cele imprezy
2.1. Świętowanie rozpoczęcia wakacji letnich.
2.2. Integracja lokalnej społeczności.
2.3. Promocja lokalnych talentów i kultury.
2.4. Zapewnienie atrakcji dla wszystkich grup wiekowych.
3. Program imprezy
3.1. 12:00 – Powitanie uczestników.
3.2. 12:00-19:00 – Strefa zabaw dla dzieci:
 Pokaz wozu strażackiego OSP.
 Firma StarFun – dmuchańce, animatorzy, malowanie twarzy.
 Konkursy sportowe – Paweł Żygliński, Szkoła Przetrwania (ścianka wspinaczkowa, tor
przeszkód, rywalizacje sportowe).
 Gminna Biblioteka Publiczna – warsztaty artystyczne.
 Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – pokazy pierwszej pomocy dla dzieci.
 Stoisko Policji Żywieckiej lub z Łodygowic.
 Zabawy taneczne z animatorem (Wolontariat Czysta Ziemia).
 Zaangażowanie szkół podstawowych z gminy.
3.3. 17:00-20:00 – Wieczorne koncerty zaproszonych gwiazd (młodzi artyści z gminy, zespoły
regionalne, szkoły tańca).
3.4. 20:00-24:00 – Dyskoteka z DzikimRadiem dla dorosłych i młodzieży poprowadzona przez
Thomasa (DJ Magii)
4. Zasady uczestnictwa
4.1. Udział w imprezie jest bezpłatny.
4.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń organizatorów
i służb porządkowych.
5. Zasady bezpieczeństwa
5.1. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem stref
wyznaczonych przez organizatorów.
5.2. Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
5.3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz
medycznego.
5.4. Na terenie imprezy będą obecne jednostki OSP z terenu gminy, które zapewnią zabezpieczenie
przeciwpożarowe oraz medyczne.
6. Zasady dotyczące dzieci i młodzieży
6.1. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6.2. Organizatorzy zapewniają atrakcje dostosowane do różnych grup wiekowych.
7. Zasady dotyczące zwierząt
7.1. Na teren imprezy można wprowadzać zwierzęta domowe, pod warunkiem, że będą one pod
stałą kontrolą właściciela i na smyczy.
7.2. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach.
8. Zasady wnoszenia i używania przedmiotów
8.1. Zakaz wnoszenia na teren imprezy sprzętu nagłaśniającego bez zgody organizatorów.
8.2. Dozwolone jest wnoszenie sprzętu rekreacyjnego, pod warunkiem, że jego użycie nie będzie
zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.
9. Polityka dotycząca odpadów i ochrony środowiska
9.1. Na terenie imprezy będą rozmieszczone kosze na śmieci, do których uczestnicy zobowiązani są
wrzucać odpady.
9.2. Organizatorzy apelują o dbanie o czystość i porządek na terenie imprezy.
10. Gastronomia
10.1. Na terenie imprezy będą dostępne punkty gastronomiczne, w tym food trucki oraz stoisko Koła
Gospodyń Wiejskich.
10.2. Zakup produktów gastronomicznych odbywa się na koszt uczestników.
11. Sanitariat
11.1. Na terenie imprezy będą dostępne przenośne toalety “TOI TOI”.
11.2. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z sanitariatów zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Postanowienia końcowe
12.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
12.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania i jest dostępny na stronie internetowej
Gminy Lipowa oraz w punktach informacyjnych na terenie imprezy.
12.3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy udanej zabawy!